Arama Sonuçları..

Toplam 13 kayıt bulundu.
Second Volume, First <b class=red>Issue</b>

Second Volume, First Issue

CONTENTSEditorial 1-   Does the Attire and Style of Job Applicant Affect the Interviewer Perception? - PDF  Saliha AĞAÇ                                                                            ……………………………1-13    . 2-   The Discussion on the Women Depicted in İslam and Cultural Development of fact of Women - PDF Sıddık AĞÇOBAN                                      ……………………………………………………14-24   3-   Sport in the Process of Socialization - PDF Hayati BEŞİRLİ                                                   …………………………………………25-31   4-   Urban Landcape Design Principles in Historical Environments, a Case Study on Zeyrek, İstanbul - PDF Selma ÇELİKYAY, Hilal ÖZDEMİR                   …………………………………………32-44   5-   The Effect of Economy Openness and Inflation Rate to the Economic Growth of Kazakhstan (1994-2013) - PDF M. Said CEYHAN, Ahmet AKPOLAT, Mehmet Akif PEÇE …………………………45-61   6-   The Deployment of the Handicapped in the Ottoman Empire and the Role of the Speechless in the Palace - PDF Nejla GÜNAY                                                        …………………………………………62-73   7-   The Relationship between R-D Expenditures and Economic Growth: A Case of the Central Asian Republics and Turkey - PDF Said KINGIR, Ahmet KAMACI                          …………………………………………74-84   8-   Economical Indicators Contribution of Tourism Industry to the Economy of the South Kazakhstan Region - PDF Almas KURALBAYEV, Burhan SEVİM, Aktolkin ABUBAKIROVA ……………85-95   9-   Ahmet Hulusi Seven within the Interaction of Kazakhstan-Turkey Folk Music  - PDF Cengiz ŞENGÜL                                                 …………………………………………96-107   10-   Cultural Interaction and Tradition in Art Music (Erzurum City Sample) - PDF Ahmet Mutlu TERZİOĞLU                            …………………………………………108-118   You can download full issue clicking here >>>

http://www.intjcss.com/first-issue-of-second-volume

2. Cilt 1. Sayı

2. Cilt 1. Sayı

İÇİNDEKİLER Editoryal 1-   İş Başvurusunda Bireyin Algılanmasında Giysi Türleri ve Modellerinin Etkisi Var mıdır? - PDF  Saliha AĞAÇ                                                                            ……………………………1-13    . 2-   Kadın Olgusunun Kültürel Gelişimi ve İslam’da Kadının Yeri Üzerine Tartışmalar - PDF Sıddık AĞÇOBAN                                      ……………………………………………………14-24   3-   Bireyin Toplumsallaşması Sürecinde Spor - PDF Hayati BEŞİRLİ                                                   …………………………………………25-31   4-   Urban Landcape Design Principles in Historical Environments, a Case Study on Zeyrek, İstanbul - PDF Selma ÇELİKYAY, Hilal ÖZDEMİR                   …………………………………………32-44   5-   Kazakistan Ekonomisinin Dışa Açıklık ve Enflasyon Oranlarının Ekonomik Büyümesine Etkisi (1994-2013) - PDF M. Said CEYHAN, Ahmet AKPOLAT, Mehmet Akif PEÇE …………………………45-61   6-   Osmanlı Devleti’nde Engellilerin İstihdamı ve Saray Teşkilatında Dilsizler - PDF Nejla GÜNAY                                                        …………………………………………62-73   7-   The Relationship between R-D Expenditures and Economic Growth: A Case of the Central Asian Republics and Turkey - PDF Said KINGIR, Ahmet KAMACI                          …………………………………………74-84   8-   Economical Indicators Contribution of Tourism Industry to the Economy of the South Kazakhstan Region - PDF Almas KURALBAYEV, Burhan SEVİM, Aktolkin ABUBAKIROVA ……………85-95   9-   Kazakistan-Türkiye Halk Müziği Etkileşiminde Ahmet Hulusi Seven  - PDF Cengiz ŞENGÜL                                                 …………………………………………96-107   10-     Müzik Sanatında Kültürel Etkileşim ve Gelenek (Erzurum İli Örneği) - PDF Ahmet Mutlu TERZİOĞLU                            …………………………………………108-118   Sayıyı bütün olarak indirmek için tıklayınız >>>

http://www.intjcss.com/2-cilt-1-sayi

2. Cilt, Özel Sayı 1

2. Cilt, Özel Sayı 1

İÇİNDEKİLER Editoryal Sosyoloji  1-   Radikal Örgütlerin Ortaya Çıkmasında Batı Politikalarının Etkisi - PDF  Fatma BOZAN                                                                        ……………………………1-17    .   2-    Mahir İz'e Göre Sosyal Bütünleşmede İbadetlerin Rolü - PDF Ali ALBAYRAK                                           ……………………………………………………18-24   Edebiyat  3-   Bursalı Lamiî Çelebi’nin Klasik Türk Edebiyatındaki Yeri ve Münşeât'ındaki Farsça Şiirler - PDF Hasan Ali ESİR                                                    …………………………………………25-42   4-   Necib el-Kîlânî'nin “Kâtilu Hamza” Adlı Romanı Üzerine Bir Tahlil Denemesi  - PDF Halil İbrahim ŞANVERDİ                                  …………………………………………43-55   5-   Ali Akbaş’in Biyografik ve Sanatsal Yaşamı ile Şiirlerinde Yer Verdiği Temalar - PDF Yıldıray BULUT                                                                      …………………………56-65   Sağlık Yönetimi  6-   Sağlık Çalışanlarında Psikososyal Risk Faktörlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma  - PDF Harun KIRILMAZ, Songül YORGUN, Ahmet ATASOY   …………………………66-82   Müzik Araştırmaları 7-   Karadeniz Bölgesi Halk Ezgilerinin Müzikal Yapılarına Yönelik Analiz Çalışması- PDF Kadir YILMAZ, Zeki NACAKCI                          …………………………………………83-91 Dilbilim  8-   Arap Atasözlerinde Toplumsal Cinsiyet - PDF Betül CAN                                                  …………………………………………………92-103   Mimari 9-   Strategies on Sustainability of Historical and Cultural Heritage in Amasra, Turkey  - PDF  Selma ÇELİKYAY                                                 ……………………………………104-116   10-   Kültürel Miras ve Koruma Bağlamında Uşak Tarihi Kent Merkezi Yayalaştırma Projesi - PDF Nurhan KOÇAN                                              …………………………………………117-124   11-   Kuzguncuk (Üsküdar) Tarihi Doku Koruma ve Yayalaştırma Projesi  - PDF Nurhan KOÇAN, Hakan RÜZGAR               …………………………………………125-134   Ekonomi Araştırmaları 12-   Türkiye’de Gelir Dağılımının Ekonomik Büyümeye Etkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz  - PDF Mehmet Akif PEÇE, M. Said CEYHAN, Ahmet AKPOLAT   …………………135-148   13-   Döviz Kuru Riski Yönetimine Sektörel Bir Yaklaşım  - PDF Murat DOĞANAY                                            …………………………………………149-164   14-   Dış Borçların Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Üzerine Etkileri: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi - PDF Ahmet KAMACI                                               …………………………………………165-175   Moda Tasarım 15-   Nazar Temalı Kadın Giysi Tasarımları- PDF Filiz ERDEN, E. Elhan ÖZUS, Melek TUFAN      …………………………………176-188   16-   Tarihsel Gelişim İçerisinde İnsan, Moda, Ayakkabı İlişkisi - PDF H. Meryem İMRE                                            …………………………………………189-204   17-   Tokat Geleneksel Kadın Giysileri - PDF E.Elhan ÖZUS, Filiz ERDEN, Melek TUFAN …………………………………………205-218   18-   Osmanlı Dönemi Dokuma Sanatı Ürünlerinden Örnekler - PDF Kevser GÜRCAN YARDIMCI                        …………………………………………219-241   İslami Araştırmalar  19-   Mustafa Necati Sepetçioğlu ve Yesili Hoca Ahmed - PDF Asife ÜNAL                                                      …………………………………………242-255   20-   Hukuk-Ahlak İlişkisi Bağlamında Divan-ı Hikmet - PDF Ümmühan ARK                                               …………………………………………256-268   21-   Kâdî Iyâz (v. 544/1149) ve Endülüs’te Hadis İlmi  - PDF Ali ARSLAN                                                      …………………………………………269-280   22-   Ahmed Yesevî'de Hz. Peygamber (SAV) Sevgisi  - PDF Ali ARSLAN                                                      …………………………………………281-290   23-   Yemen’de İslam Siyasi Düşüncesinin Şekillenmesinde Mezhep Faktörünün Etkisi - PDF Yusuf GÖKALP                                                …………………………………………291-304   24-   Farklı Din Anlayışlarına Ayrılan Yer Açısından Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Din Öğretimi Programları - PDF Tuğrul YÜRÜK                                                 …………………………………………305-320   25-   Etkili İletişim Açısından Fevâtihu’s-Süver ve Havâtimus’-Süver  - PDF Ali KARATAŞ                                                    …………………………………………321-329   26-   Modern Dönemde İsrâiliyyât Algısı  - PDF Ertuğrul DÖNER                                             …………………………………………330-343   27-     Hanefi-Mâturîdî Düşüncede Kelâm ve Usulü’l-Fıkh İlişkisi - PDF İsmail ŞIK                                                        …………………………………………344-352   28-     Tıbb-ı Nebevî Kavramı Bağlamında Hz. Peygamberin Öğretilerinde Vakit Vurgusu  - PDF Bekir TATLI                                                     …………………………………………353-363   29-   Dini Edebi Metinler Olarak Menâkıbnâmelerin İslam Tasavvufundaki Önemi Hoca Ahmed Yesevî Menâkıbnâmeleri Örneği - PDF Ömer Faruk TEBER                                        …………………………………………364-370   30-   İslam Hukukunda Karşı Cinse Benzeme Yasağının Kılık Kıyafetle İlgili Sınırları - PDF İsmail YALÇIN                                                …………………………………………371-377   31-   Hz. Peygamber Dönemi ve Sonrasında Kadın Âlimlerin Hadis İlmine Katkıları (Memlükler Dönemine Kadar) - PDF Muhammet YILMAZ                                       …………………………………………378-388   32-   Mu‘tezile'nin Günümüzdeki Durumu - PDF Murat AKIN                                                     …………………………………………389-396   33-   Harakânî’den Yesevî’ye Gönül Birliği  - PDF Murat AKIN                                                     …………………………………………397-403   34-   Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf ve Kur’an İlimleri  - PDF Yunus ABDURAHİMOĞLU, Asife ÜNAL     …………………………………………404-411   Bütün sayıyı indirmek için tıklayınız >>>

http://www.intjcss.com/2-cilt-ozel-sayi-1

Second Volume, Special <b class=red>Issue</b> 1

Second Volume, Special Issue 1

CONTENTS Editorial Sociology 1-   The Effect of Western Politics on the Emergence of Radical Organizations - PDF  Fatma BOZAN                                                                        ……………………………1-17    .   2-    The Role of Worship in Social Integration with Regard to Mahir İz - PDF Ali ALBAYRAK                                           ……………………………………………………18-24   Literature 3-   Place of Lamiî Chelebi from Bursa in Classical Turkish Literature and his Persian Poems in Münsheât - PDF Hasan Ali ESİR                                                    …………………………………………25-42   4-   An Analysis of Nagib al-Kilani’s Novel “Katilu Hamza”  - PDF Halil İbrahim ŞANVERDİ                                  …………………………………………43-55   5-   Ali Akbaş’s Biographic and Artistic Life and His Poetical Themes - PDF Yıldıray BULUT                                                                      …………………………56-65   Health Management 6-   A Research on Determination of Psychosocial Risk Factors in Health Employee  - PDF Harun KIRILMAZ, Songül YORGUN, Ahmet ATASOY   …………………………66-82   Musical Studies 7-   Black Sea Region Folk Melodies for Musical Structures Analysis Study - PDF Kadir YILMAZ, Zeki NACAKCI                          …………………………………………83-91 Linguistics 8-   Gender Mainstreaming in Arabic Proverbs - PDF Betül CAN                                                  …………………………………………………92-103   Architecture 9-   Strategies on Sustainability of Historical and Cultural Heritage in Amasra, Turkey  - PDF  Selma ÇELİKYAY                                                 ……………………………………104-116   10-   The Pedestrian Project of the Usak Historical City Center Context of the Cultural Heritage and Conservation - PDF Nurhan KOÇAN                                              …………………………………………117-124   11-   The Conservation of Historical Texture of the Kuzguncuk (Uskudar) and Pedestrian Project - PDF Nurhan KOÇAN, Hakan RÜZGAR               …………………………………………125-134   Economic Studies 12-   The Effect of Economic Growth in Turkey an Econometric Analysis on Income Distribution - PDF Mehmet Akif PEÇE, M. Said CEYHAN, Ahmet AKPOLAT   …………………135-148   13-   A Sectoral Approach to Foreign Exchange Risk Management - PDF Murat DOĞANAY                                            …………………………………………149-164   14-   Effects of External Debt on Economic Growth and Inflation: Panel Cointegration and Panel Causality Analyses - PDF Ahmet KAMACI                                               …………………………………………165-175   Fashion Design 15-   Evil Eye Themed Women's Clothing Designs - PDF Filiz ERDEN, E. Elhan ÖZUS, Melek TUFAN      …………………………………176-188   16-   The Relationship between Human, Fashion, and Shoes through Historical Development - PDF H. Meryem İMRE                                            …………………………………………189-204   17-   Tokat Traditional Women Clothes - PDF E.Elhan ÖZUS, Filiz ERDEN, Melek TUFAN …………………………………………205-218   18-   Some Examples from the Ottoman Period Weaving Products - PDF Kevser GÜRCAN YARDIMCI                        …………………………………………219-241   İslamic Sciences  19-   Mustafa Necati Sepetcioglu and Yesili Hoca Ahmed  - PDF Asife ÜNAL                                                      …………………………………………242-255   20-   Divan-ı Hikmet in the Context of Relation between Law and Moral - PDF Ümmühan ARK                                               …………………………………………256-268   21-   Kadi Iyaz (544/1149) and the Hadith in Andalusia  - PDF Ali ARSLAN                                                      …………………………………………269-280   22-   Ahmed Yesevi's love of the Prophet  - PDF Ali ARSLAN                                                      …………………………………………281-290   23-   The Effet of Madhabs in Omman on Islamic Political Thought  - PDF Yusuf GÖKALP                                                …………………………………………291-304   24-  Curriculums of Religious Education with Regard to Inclusion of Different Religious Approaches in Republic Period in Turkey - PDF Tuğrul YÜRÜK                                                 …………………………………………305-320   25-   Effective Communication in the Context of the Beginnings of Sûrah and the Ends of Surah - PDF Ali KARATAŞ                                                    …………………………………………321-329   26-   The Isra’iliyyat Perception in the Modern Period  - PDF Ertuğrul DÖNER                                             …………………………………………330-343   27-    Relationship Between Theology and Method of Law in Thought of Hanafi -Maturidite  - PDF İsmail ŞIK                                                        …………………………………………344-352   28-    Emphasis of Time in Prophet Muhammad's Teachings in Context of the Prophetic Medicine (Tibb al-Nabawi) Concept  - PDF Bekir TATLI                                                     …………………………………………353-363   29-   The Importance of Manaqibnamas in Islamic Mysticism as Religious-Literary Texts: Example of Ahmed Yasavî’s Manaqibnamas - PDF Ömer Faruk TEBER                                        …………………………………………364-370   30-   The Limits of Cross Dressing in Islamic Law  - PDF İsmail YALÇIN                                                …………………………………………371-377   31-   The Contributions to the Hadith of Women Scholars in the  Period of Prophet and after the Prophet (until the Mamluk Period) - PDF Muhammet YILMAZ                                       …………………………………………378-388   32-   Current Position of Mutazilite - PDF Murat AKIN                                                     …………………………………………389-396   33-   The Union of Hearts from Harakani to Yesevi - PDF Murat AKIN                                                     …………………………………………397-403   34-   Sheikh Muhammed Sadik Muhammed Yusuf and Sciences of Koran - PDF Yunus ABDURAHİMOĞLU, Asife ÜNAL     …………………………………………404-411   Download full issue here >>>

http://www.intjcss.com/second-volume-special-issue-1

Second Volume, Second <b class=red>Issue</b>

Second Volume, Second Issue

CONTENTS Editorial Literature 11-     A Study on Safiye Erol’s Novel Ülker Fırtınası in the Context of Literature and Space - PDF Macit BALIK                                                       …………………………………………119-128   12-    Dream in Nazlı Eray’s Storytelling - PDF Haluk ÖNER                                                     …………………………………………129-139   13-    Bloodletting (Al-hijaamah) in one of the Old Anatolian Turkish Medical Texts: Kitâb-ı Kehhâl-nâme-i Nurü’l-Uyûn - PDF Zahide PARLAR                                            …………………………………………140-147   Philosophy 14-    The Reasons for the Rupture away from the Classical Philosophy of Politics in the context of Machiavelli and Spinoza - PDF Zahide PARLAR                                            …………………………………………148-153   Islamic Sciences 15-    An Analysis and Evaluation on Hadiths about Urinating Standing and Comments about it - PDF Osman ORUÇHAN                                        …………………………………………154-177     16-    The effective of the Mutezile on the Ahlu Sunnah Example of Abu Bakr al-Esamm - PDF Ali KARATAŞ                                                …………………………………………178-187   17-    The Prophet’s Tolerant Approach Regarding Food - PDF İsmail YALÇIN                                            …………………………………………188-195   18-    Investigation in Terms of Introduction and Translation Studies of Russian Qur’an Translations-II-PDF Mürsel ETHEM                                             …………………………………………196-220   19-    Astronomy and the School of Ulugbek in Māwarāʼal-Nahr - PDF Vahit CELAL                                                …………………………………………221-227   Architecture 20-    Social Structure Analysis of the Protected Area in Atyrau City of Republic of Kazakhstan - PDF Elmira KANAYEVA                                          …………………………………………228-243 Furniture and Decoration 21-    Nanotechnology in Forest Industry - PDF Timuçin BARDAK, Selahattin BARDAK, Kadir KAYAHAN         ……………244-253   22-   The Situation of Furniture and Decoration Program of Vocational Schools in West Blacksea Universities and Studies of Opening Alternative Program - PDF Timuçin BARDAK, Kadir Kayahan                …………………………………………254-261   Music Studies 23-    Cultural Features of Musics of Erzurum Region - PDF Ahmet Selçuk BAYBURTLU                           …………………………………………262-278   24-    Trt Repertoire of Song and Music Culture in Mersin the Region Registered Investigation - PDF Derya YAZICI                                               …………………………………………279-294   Arts, Design and Grafic Design 25-    Animated Character Analysis and Costume Design with Structured Analysis - PDF Berna YILDIRIM ARTAÇ, Saliha AĞAÇ        …………………………………………295-310   26-   The Effects of Social Media on the Design of Fashion Design Students: A Case Study - PDF Derya ÇELİK, Nurgül KILINÇ                      …………………………………………311-323   27-    An Application on Video Editing Training: Educational Silkscreen Videos - PDF Atila IŞIK                                                        …………………………………………324-329   28-    Piet Mondrian and the De Stıjl Movement in the Scope of Neoplasticism - PDF Pelin AVŞAR KARABAŞ, Aybüke GÜDÜR     …………………………………………330-339   29-    The Emergence of Performance Art and its Present Reflections - PDF Pelin AVŞAR KARABAŞ, Fatih İŞLEYEN       …………………………………………340-350   30-    Mark Rothko Color Field Paintings in the Scope of Abstract Expressionism Movement - PDF  Pelin AVŞAR KARABAŞ, Günay YILDIZ        …………………………………………351-364   History  31-    Administrative Situation of Bayat, Çorum in Ottoman and Republic Periods - PDF Kürşat Şamil ŞAHİN                                    …………………………………………365-376 32-   The Relation of the Shahzadas in Abbasid Palaces with their Teachers in the Context of Learner-Teacher Communication and Interaction-PDF Mustafa HİZMETLİ                                        …………………………………………377-382   33-    A Bibliographical Essay on the Postgraduate Theses Prepared for Historiography in Turkey - PDF Mustafa HİZMETLİ                                      …………………………………………383-408    You can download full issue clicking here >>>

http://www.intjcss.com/second-volume-second-issue

2. Cilt, 2. Sayı

2. Cilt, 2. Sayı

İÇİNDEKİLER Editoryal Edebiyat 11-     Edebiyat ve Mekân Bağlamında Safiye Erol’un Ülker Fırtınası Romanı Üzerine Bir İnceleme - PDF Macit BALIK                                                       …………………………………………119-128   12-    Nazlı Eray Öykücülüğünde Rüya - PDF Haluk ÖNER                                                     …………………………………………129-139   13-    Eski Anadolu Türkçesi Tıp Metinlerinden Kitâb-ı Kehhâl-nâme-i Nurü’l-Uyûn’da Hacamat - PDF Zahide PARLAR                                            …………………………………………140-147   Felsefe 14-    Machiavelli ve Spinoza Bağlamında Klasik Siyaset Felsefesinden Kopuşun Temelleri - PDF Zahide PARLAR                                            …………………………………………148-153   İslami İlimler 15-    Ayakta İdrar Yapmakla İlgili Hadisler ve Yorumları Üzerine Bir Analiz ve Değerlendirme - PDF Osman ORUÇHAN                                        …………………………………………154-177     16-    Ehl-i Sünnetin Kur’ân Yorumunda Mutezile Etkisi Ebu Bekir el-Esamm Örneği - PDF Ali KARATAŞ                                                …………………………………………178-187   17-    Hz. Peygamberin Yiyecekler Konusundaki Müsamahalı Yaklaşımının İzleri - PDF İsmail YALÇIN                                            …………………………………………188-195   18-    Rusça Kur’an Çevirilerinin Tanıtımı ve Çeviribilim Açısından İncelenmesi - II -PDF Mürsel ETHEM                                             …………………………………………196-220   19-    Maveraünnehir’de Astronomi ve Ulugbek Mektebi - PDF Vahit CELAL                                                …………………………………………221-227   Mimarlık 20-    Kazakistan Cumhuriyeti, Atırau Şehri, Sit Alanı Sosyal Yapı Analizi - PDF Elmira KANAYEVA                                          …………………………………………228-243 Mobilya ve Dekorasyon  21-    Orman Endüstrisinde Nanoteknoloji - PDF Timuçin BARDAK, Selahattin BARDAK, Kadir KAYAHAN         ……………244-253   22-   Batı Karadeniz Üniversitelerinde Bulunan Meslek Yüksekokullarının Mobilya ve Dekorasyon Programlarının Durumu ve Alternatif Program Açma Çalışmaları - PDF Timuçin BARDAK, Kadir Kayahan                …………………………………………254-261   Müzik Araştırmaları 23-    Erzurum Yöresi Müziklerinin Kültürel Özelliği - PDF Ahmet Selçuk BAYBURTLU                           …………………………………………262-278   24-    Mersin Yöresi Müzik Kültürü ve Trt Repertuarına Kayıtlı Mersin Türkülerinin İncelenmesi - PDF Derya YAZICI                                               …………………………………………279-294   Sanat, Tasarım ve Grafik Tasarım 25-    Yapısal Çözümleme Yöntemiyle Animasyon Karakter Analizi ve Kostüm Tasarımı - PDF Berna YILDIRIM ARTAÇ, Saliha AĞAÇ        …………………………………………295-310   26-   Sosyal Medyanın Moda Tasarımı Öğrencilerinin Tasarımları Üzerindeki Etkileri: Örnek Bir Uygulama - PDF Derya ÇELİK, Nurgül KILINÇ                      …………………………………………311-323   27-    Video Kurgu Öğretiminde Bir Uygulama: Serigrafi Eğitim Videoları - PDF Atila IŞIK                                                        …………………………………………324-329   28-    Neo Plastisizm Akımı Kapsamında De Stijl Hareketi ve Piet Mondrian - PDF Pelin AVŞAR KARABAŞ, Aybüke GÜDÜR     …………………………………………330-339   29-    Performans Sanatının Doğuşu ve Günümüze Yansımaları - PDF Pelin AVŞAR KARABAŞ, Fatih İŞLEYEN       …………………………………………340-350   30-    Soyut Dışavurumculuk Akımı Kapsamında Renk Alanı Resimleriyle Mark Rothko - PDF  Pelin AVŞAR KARABAŞ, Günay YILDIZ        …………………………………………351-364   Tarih  31-    Çorum Bayat İlçesinin Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemindeki İdari Durumu - PDF Kürşat Şamil ŞAHİN                                    …………………………………………365-376 32-   Öğrenen Öğreten İletişimi ve Etkileşimi Çerçevesinde Abbasi Sarayında Şehzadelerin Hocalarıyla İlişkileri -PDF Mustafa HİZMETLİ                                        …………………………………………377-382   33-    Türkiye’de Tarihçilik Konusunda Hazırlanmış Lisansüstü Tezler için Bir Bibliyografya Denemesi - PDF Mustafa HİZMETLİ                                      …………………………………………383-408    Sayıyı bütün olarak indirmek için tıklayınız >>>

http://www.intjcss.com/2-cilt-2-sayi

Third Volume, First <b class=red>Issue</b>

Third Volume, First Issue

CONTENTS Editorial Business Administration 1-   Role of the Aromatic and Medical Plants on Social-Economic Development of Family Farms: Saffron Example  - PDFFeriyal FARHADI ANDARABI, Azize TUNÇ HASSAN     ……………………………1-18    2-  Determination of Information Technology Strategic Operation on Health Insurance Brand in Kermanshah State  - PDFBijan REZAYI, Javad AMIRI                  ……………………………………………………19-263-  The Efficiency of Training Objective Management on Attribution Styles among Students of Islamic Azad University, Hamedan - PDFEsfandiary ZAHRA                                               …………………………………………27-344-   Economy Political Analysis of the New Media Concept - PDFSelen BUTGEL TUNALI                          …………………………………………35-42 Sociology 5-   A View of Family Structures of Turkish Immigrant Community in Belgium Under the Light of Clinical Studies - PDFErtuğrul TAŞ, Zeliha SUBAŞI                                             …………………………43-646-  The Importance, Contribution and Problems of Parents with Phenylketonuria (PKU) - An Association in İstanbul - PDFArzu DURUKAN, Büşra DONAT                                           …………………………65-76 Musical Studies 7-   The Relationship between Culture, Ethnomusicology, and Musicology - PDFAhmet Selçuk BAYBURTLU                               …………………………………………77-878-  The Effects of Music on Human Brain - PDFDerya YAZICI                                           …………………………………………………88-103 Linguistics 9-   Transmission of Social Values in Language Teaching  - PDFYunus AKAR                                                    …………………………………………104-115 Fashion Design 10-     Turkish Women Traditional Underwear Clothes: Examples of Konya - PDFEmine KARPUZ, Hatice HARMANKAYA                …………………………………116-132 Sport Sciences 11-     The Moral Decision Making Attitudes of the Athletes Attending to Sport Training Centers  - PDFMehmet ALTIN, Arif ÖZSARI                                                  …………………133-14512-     Examination of Stay/Leave Behavior of Track and Field Referees in Denizli  - PDFBülent AĞBUĞA, Fikri GÜL, Fatma AĞBUĞA, Bülent ŞENKİBAR ………146-15313-    Evaluation of Recreational Tourism Potential of Lake Van by SWOT Analysis  - PDFSağbetullah MERİÇ, Öznur BOZKURT …………………………………………154-167 You can download full issue clicking here >>>

http://www.intjcss.com/third-volume-first-issue

3. Cilt, Özel Sayı

3. Cilt, Özel Sayı

2. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi bildirilerinin tam metinlerine yer verdiğimiz özel sayımız.

http://www.intjcss.com/3-cilt-ozel-sayi

Third Volume, Special <b class=red>Issue</b>

Third Volume, Special Issue

This special issue is composed of 41 original articles which were presented at the 2nd International Eurasian Conference on Sports, Education, and Society.

http://www.intjcss.com/third-volume-special-issue

Third Volume, Second <b class=red>Issue</b>

Third Volume, Second Issue

CONTENTS  Editorial  Business Administration 1- Effect of Democratic leadership Style on Management of Communication with Customers in Melli Banks of HamedanNaghmeh ALLAFCHI ……………………………168-179 2- The Effects of Organizational Communication Skills on Employee PerformanceSerhat UÇAR, Hasan Ali KIZILASLAN ………………………180-194 3- Evaluations of the Families Who Are Provided Social and Economic Support ServicesAli Fuat ERSOY, Mustafa HURASAN …………………………………………195-204 Communication 4- Social Media in the Academic Life of International Students in Turkey: A Survey StudyRajab Idd MUYINGO, Ali Murat KIRIK …………………………………205-218 5- Compliance of the Faculty of Communication's Course Curriculum to the Qualified Labor Force Demand in the Sector Ali BÜYÜKASLAN, Korhan MAVNACIOĞLU …………………………219-233 Tourism 6- Research in the Province of Balikesir on Determination of Touristic Preferences of Youth IndividualsEray POLAT …………………………………………234-250 Linguistics-Literature7- Aşk-ı Memnu: The Lost HeavensArsev Ayşen ARSLANOĞLU YILDIRAN …………………………………………251-262 8- Judeo-Spanish and Turkish Proverbs and Idioms with Djoha and Hodja Nasrettin: Questioning Wittiness via Conceptual MetaphorsFazıla Derya AGİŞ …………………………………263-271 Musical Studies 9- Analysis of the Musical Structure of Erzurum Folk Dance MusicsAhmet Selçuk BAYBURTLU ……………………………………..…………272-281 10- Analysis of the Non-Academic Field Course Success of Fine Arts School Students (The Sample of Nevit Kodallı Fine Arts High School)Derya YAZICI ……………………..……282-299 Sports Sciences11- Effects of Aerobic Training on Biomechanical and Lactate Responses in Sprint Swimming Performance in Adolescent SwimmersErkan GÜNAY, Bekir ÇOKSEVİM, Cem Şeref BEDİZ ……………………300-305 12- Financial Profiles of Amateur Sports Club ManagersGülşah SEKBAN, Levent ATALI ……………306-315 13- Examination of the Attitudes of University Students in Bartin University towards SportsRukiye VAROL, Serkan VAROL, Mutlu TÜRKMEN ……………316-329 14- Analysis of the Teaching Competence Perception Levels of Physical Education Teacher Candidate University StudentsSerkan VAROL, Mutlu TÜRKMEN ……………330-342 15- Examination of Visual and Auditory Reaction Times of Licensed Tennis Players in Different Age GroupsEnder EREN, Recep Sürhat MÜNİROĞLU, Uğur ÖZER ……………343-352 History16- Islamic Union Politics of Abbasids Caliphs against Mongolian InvasionMustafa HİZMETLİ ……………353-359 Download full issue here >>

http://www.intjcss.com/third-volume-second-issue

3. Cilt, 2. Sayı

3. Cilt, 2. Sayı

CONTENTS  Editoryal İşletme 1- Effect of Democratic leadership Style on Management of Communication with Customers in Melli Banks of HamedanNaghmeh ALLAFCHI ……………………………168-179 2- Örgütiçi İletişim Becerilerinin İşgören Performansı Üzerine EtkileriSerhat UÇAR, Hasan Ali KIZILASLAN ………………………180-194 3- Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Alan Çocukların Sosyal Etkinliklere Katılımlarına İlişkin Ailelerinin DeğerlendirmeleriAli Fuat ERSOY, Mustafa HURASAN …………………………………………195-204 İletişim4- Social Media in the Academic Life of International Students in Turkey: A Survey StudyRajab Idd MUYINGO, Ali Murat KIRIK …………………………………205-218 5- İletişim Fakültesi Ders Müfredatlarının Sektörün Nitelikli İşgücü Talebine Uyumu Ali BÜYÜKASLAN, Korhan MAVNACIOĞLU …………………………219-233 Turizm6- Genç Bireylerin Turistik Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine Balıkesir Kent Merkezinde Bir AraştırmaEray POLAT …………………………………………234-250 Dilbilim-Edebiyat7- Aşk-ı Memnu: Yitik CennetlerArsev Ayşen ARSLANOĞLU YILDIRAN …………………………………………251-262 8- Judeo-Spanish and Turkish Proverbs and Idioms with Djoha and Hodja Nasrettin: Questioning Wittiness via Conceptual MetaphorsFazıla Derya AGİŞ …………………………………263-271 Müzik Araştırmaları9- Erzurum Yöresi Halk Oyunları Müziğinin Müzikal Yapılarının İncelenmesiAhmet Selçuk BAYBURTLU ……………………………………..…………272-281 10- Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Alan Dışı Ders Başarılarının İncelenmesi (Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi Örneği)Derya YAZICI            ……………………..……282-299 Spor Bilimleri11- Effects of Aerobic Training on Biomechanical and Lactate Responses in Sprint Swimming Performance in Adolescent SwimmersErkan GÜNAY, Bekir ÇOKSEVİM, Cem Şeref BEDİZ ……………………300-305 12- Amatör Spor Kulübü Yöneticilerinin Finansal ProfilleriGülşah SEKBAN, Levent ATALI ……………306-315 13- Bartın Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Spora Yönelik Tutumlarının BelirlenmesiRukiye VAROL, Serkan VAROL, Mutlu TÜRKMEN ……………316-329 14- Beden Eğitimi Öğretmeni Adayı Son Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi Öğretim Yeterlilik Algı Düzeylerinin BelirlenmesiSerkan VAROL, Mutlu TÜRKMEN ……………330-342 15- Farklı Yaş Gruplarındaki Lisanslı Tenisçilerin Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesiEnder EREN, Recep Sürhat MÜNİROĞLU, Uğur ÖZER ……………343-352 Tarih16- Moğol İstilası Karşısında Abbasi Halifelerinin İslam Birliği SiyasetiMustafa HİZMETLİ ……………………353-359 Sayının tamamını buradan indirebilirsiniz >>

http://www.intjcss.com/3-cilt-2-sayi

4. Cilt, 1. Sayı

4. Cilt, 1. Sayı

EDİTORYAL VE İÇİNDEKİLER   Güzel Sanatlar 1-. Duygulara Tepki Veren Akıllı Moda Tasarımları Saliha AĞAÇ, Merve BALKIŞ                                                       ….……………1-12   2- Dekonstrüksiyon Kavramsalında Moda Tasarımı Birsen ÇİLEROĞLU, Mine BALCI                                               ….……………13-28   3- A Study on Painting and Jewelry; Jewels Inspired by the Works of Turkish Painters Çimen BAYBURTLU, Vildan ERTÜRK, Leyla ULUSMAN            ….……………29-47   4- Moda Tasarımcılarının Takı Tasarımı Yaklaşımları Nuriye İŞGÖREN, Çimen BAYBURTLU, Demet ÖZNAZ, Gülhan ACAR BÜYÜKPEHLİVAN  …48-69   Spor Bilimleri  5- Akut Aerobik Egzersiz Öncesi L-Karnitin Alımının Kan Yağları Üzerine Etkisi Veli Volkan GÜRSES, Bilgehan BAYDİL, Mustafa Şakir AKGÜL, Bayram CEYLAN   …70-76   6-.Anthropometric Profile, Wingate Performance and Special Judo Fitness Levels of Turkish Cadet Judo Athletes Veli Volkan GÜRSES, Mustafa Şakir AKGÜL, Bayram CEYLAN, Bilgehan BAYDİL, Şükrü Serdar BALCI  …77-82   7- Hıdırellez Kültünden Dinî Ritüelli Bir Spora: “Kırkpınar Yağlı Güreşleri” Mehmet Alparslan KÜÇÜK, Cemal Ersin SİLİK                       ….……….……83-96   8-  Türkiye’ de Slalom ve Kayaklı Koşu Yapan Genç Erkek Kayakçıları Kendini Fiziksel Algılama ve Beden İmgelerinden Hoşnut Olma Profilleri Okan GÜLTEKİN                                                                     ….……………97-115   9- Türkiye de 2013-2017 Yılları Arasında Otizm ve Fiziksel Aktive Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Okan GÜLTEKİN, Fahriye Esra BAŞYİĞİT                               …..……………116-129   10- Normoksik ve Hipoksik Koşullarda Uygulanan Yüksek Şiddetli İnterval Antrenman Programının Kan Yağ Parametreleri Üzerine Etkisi Mustafa Şakir AKGÜL, Bilgehan BAYDİL, Veli Volkan GÜRSES, Hakan KARABIYIK, Mitat KOZ   …130-138   11- Türkiye’deki Taraftarların Spor Kulüplerindeki Lisanslı Ürünlere İlişkin Satın Alma Niyetinin Planlanmış Davranış Teorisine Göre İncelenmesi Tolga KATLAV, Emrah ÖNEY                                                 ….……………139-162   12- Bocce (Petank) Sporcularının Duygusal Zeka Düzeylerinin, Akademik Erteleme Davranışları Üzerine Etkisinin İncelenmesi Murat SARIKABAK, Ender EYUBOĞLU, Mert AYRANCI      ….……………163-177    13- İslâm Öncesinden Sonrasına Türk Geleneğinde Bir Yaşam Stili: “Okçuluk” Mehmet Alparslan KÜÇÜK                                                      ….……………178-191   Edebiyat 14- From Sports Cars to Jeeps: Car in Turkish Novels Gülce BAŞER                                                                           ….……………192-201   Sosyoloji 15- Kültür Kavramının Sosyal Tarihteki Evrimi   Erdem ERCİYES                                                                 ….……………202-218   Turizm 16- Turizm Öğrencilerinin Boş Zaman ve Rekreasyon Kavramlarına Yönelik Bilişsel Yaklaşımı: Kelime İlişkilendirme Testi Meltem ALTINAY ÖZDEMİR                                                 ….……………219-236    Psikoloji  17- The Role of Dare Teachings on Self-concept and Reducing Academic Concern of Male students in Hamadan City Ali Asghar RASOULI, Seyed Zohre SADEGHI                      ….……………237-251   İletişim  18- A New Type of Soft Power: Country Branding Abdulsamet GÜNEK                                                                 ….……………252-259   19- Blogların Dijital İletişiminde Dil Özellikleri Elnara VALİYEVA                                                                       ….……………260-282   20- İnternet Haber Medyasında Bilim Haberlerinin Sunumu: Mars Gezegeni Örneği Özgehan ÖZKAN                                                                       ….……………283-303   21- Selfie Motivations of Generation Y in Turkey within Visual Sharing Culture Context İ. Ayşad GÜDEKLİ, Nur CEMELELİOĞLU ALTIN                  ….……………304-325   22- Investigation of Smartphone Addiction Levels Among University Students Özhan BAVLI, Haşim KATRA, Bilgetekin Burak GÜNAR     ….……………326-333   23- Serbest Zaman ve Televizyon İzleme Alışkanlıkları Arasındaki İlişki: Türkiye'deki Ugandalı Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma Rajab Idd MUYINGO, Ali Murat KIRIK                                ….……………334-346   Felsefe   24- Kitsch: Romantizmin Gölgesinde Ersin BERK                                                                            ….……………347-357   Sayının tamamını indirmek için tıklayınız >>>

http://www.intjcss.com/4-cilt-1-sayi

Fourth Volume, First <b class=red>Issue</b>

Fourth Volume, First Issue

EDITORIAL & CONTENTS   Fine Arts 1-. Emotional Responses of Smart Fashion Designs Saliha AĞAÇ, Merve BALKIŞ                                                       ….……………1-12   2- Deconstruction Concept in Fashion Design Birsen ÇİLEROĞLU, Mine BALCI                                               ….……………13-28   3- A Study on Painting and Jewelry; Jewels Inspired by the Works of Turkish Painters Çimen BAYBURTLU, Vildan ERTÜRK, Leyla ULUSMAN            ….……………29-47   4- Fashion Designers' Jewelry Design Approaches Nuriye İŞGÖREN, Çimen BAYBURTLU, Demet ÖZNAZ, Gülhan ACAR BÜYÜKPEHLİVAN   …48-69   Sport Sciences 5- The Effect of L-Carnitine Intake Before Acute Aerobic Exercise on Blood Lipids Veli Volkan GÜRSES, Bilgehan BAYDİL, Mustafa Şakir AKGÜL, Bayram CEYLAN    …………70-76   6-.Anthropometric Profile, Wingate Performance and Special Judo Fitness Levels of Turkish Cadet Judo Athletes Veli Volkan GÜRSES, Mustafa Şakir AKGÜL, Bayram CEYLAN, Bilgehan BAYDİL, Şükrü Serdar BALCI    …77-82   7- A Sport with Religious Rituals from Hıdırellez Cult: “Kırkpınar Oil Wrestling” Mehmet Alparslan KÜÇÜK, Cemal Ersin SİLİK                       ….……….……83-96   8-  The Physical Self Perception and Body Image Satisfaction Profile of the Young Man Slalom and Cross-Country Skiers in Turkey Okan GÜLTEKİN                                                                     ….……………97-115   9- Analysis of the Postgraduate Theses in the Field of Autism and Physical Activity in Turkey between the years of 2013-2017 According to the Various Variables Okan GÜLTEKİN, Fahriye Esra BAŞYİĞİT                               …..……………116-129   10- TheEffect of High Intensity Interval Training Programme in Blood Lipid Parameters on Normoxic and Hypoxic Conditions Mustafa Şakir AKGÜL, Bilgehan BAYDİL, Veli Volkan GÜRSES, Hakan KARABIYIK, Mitat KOZ        …130-138   11- Fans Purchase Intention of Licensed Products of Sports Clubs in Turkey an Investigation from the Theory of Planned Behavior Tolga KATLAV, Emrah ÖNEY                                                 ….……………139-162   12- Investigation of the Effect of Emotional Intelligence Levels of Bocce (Petanque) Athletes on Academic Procrastination Behaviors Murat SARIKABAK, Ender EYUBOĞLU, Mert AYRANCI      ….……………163-177    13- A Life Style in Turkish Tradition after the Pre-Islamic Period: “Archery” Mehmet Alparslan KÜÇÜK                                                      ….……………178-191   Literature 14- From Sports Cars to Jeeps: Car in Turkish Novels Gülce BAŞER                                                                           ….……………192-201   Sociology 15- The Evolution of Culture Concept in the Social History Erdem ERCİYES                                                                 ….……………202-218   Tourism 16- Examining Tourism Students’ Cognitive Structures towards Leisure Time and Recreation Concepts through Word Association Test Meltem ALTINAY ÖZDEMİR                                                 ….……………219-236    Psychology 17- The Role of Dare Teachings on Self-concept and Reducing Academic Concern of Male students in Hamadan City Ali Asghar RASOULI, Seyed Zohre SADEGHI                      ….……………237-251   Communication 18- A New Type of Soft Power: Country Branding Abdulsamet GÜNEK                                                                 ….……………252-259   19- Language Characteristics of the Blogs’ Digital Communication Elnara VALİYEVA                                                                       ….……………260-282   20- The Presentation of Science News in Internet News Media: The Mars Sample Özgehan ÖZKAN                                                                       ….……………283-303   21- Selfie Motivations of Generation Y in Turkey within Visual Sharing Culture Context İ. Ayşad GÜDEKLİ, Nur CEMELELİOĞLU ALTIN                  ….……………304-325   22- Investigation of Smartphone Addiction Levels Among University Students Özhan BAVLI, Haşim KATRA, Bilgetekin Burak GÜNAR     ….……………326-333   23- The Relationship between Television Watching Habits and Leisure Time: A Research on Ugandan Students in Turkey Rajab Idd MUYINGO, Ali Murat KIRIK                                ….……………334-346   Philosophy  24- Kitsch: In the Shade of Romanticism Ersin BERK                                                                            ….……………347-357   Click here to download the full issue >>>

http://www.intjcss.com/fourth-volume-first-issue

 
3WTURK CMS v6.03WTURK CMS v6.0